Geregeld gebruiken onze spirituele mediums energie van de aura

Aura informatie bij Mediusmlive.com

Aura

Bij Mediumslive kun je veel soorten mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen vinden. In dit artikel bespreken we de term ‘aura’. Dit is een energie die om levende wezens heen hangt. Mensen die met deze energie werken, kunnen aan de hand van kleuren, vormen en patronen zien hoe de staat van levende wezens is. De consulenten van Mediumslive zullen dus voornamelijk op mentaal gebied werken en trachten om de aura van hun klanten te doorgronden. Heb je na dit artikel vragen over de aura, dan kun je altijd bellen met één van de medewerkers. Kijk dan goed welke consulenten met aura werken, omdat deze je het beste antwoord kunnen geven. Kijk eens op www.mediumslive.com welke consulent jou het meest aanspreekt om mee te bellen en trek de stoute schoenen eens aan.

Wat is de aura en hoe kunnen we deze definiëren?

De aura is een duidelijke perceptie die zowel visueel, motorisch, zintuiglijk of psychisch aangevoeld kan worden. Kleurpatronen lijken hierbij erg belangrijk te zijn als we het over de aura hebben, waarbij er bepaalde kleuren zijn die ons inzicht kunnen bieden in de staat waarin een levend wezen zich bevindt. Daarbij varieert de aura, van persoon tot persoon, die zich op verschillende manieren kan manifesteren. Er zijn duidelijk toestanden te bespeuren hoe een aura waargenomen wordt, zoals bijvoorbeeld de vorm of de grootte.

Aurahelers/ Aurahealer

Er zijn aurahelers die aangeven dat er geen kleuren of vormen zijn, maar alleen een energie. Zij zien dus aan een bepaalde energie hoe de staat van een persoon is. Dit kan in de vorm van beelden, lichtflitsen of donkere vlekken. Er is niet alleen een visuele perceptie, er zijn auralezers die stellen dat er ook geuren en geluiden te bespeuren zijn. Bij geluiden horen auralezers wel eens stemmen of een verstoring van het geluid dat al aanwezig is. Aurahelers en genezers stellen dat de aura aantoonbaar verandert als ze met een persoon bezig zijn. Wanneer iemand zich beter gaat voelen, zullen de juiste kleuren weer terugkomen, waardoor een genezer weet dat hun aanpak werkt.

Andersom kan het ook gebeuren dat mensen die bijvoorbeeld ziek worden of een mentale ziekte krijgen, een vertroebeling van de kleur krijgen in het gebied van de aura dat daar invloed op heeft. Veelal wijzen mensen op een gevoel van dreigend onheil. Ze kunnen een angst ervaren en zich ziek of misselijk gaan voelen. Fysiek noemen mensen ook bepaalde gevoelens van zwakte, gevoelloosheid in bepaalde delen van hun lichaam of tintelingen van de ledematen. Omdat het erg moeilijk is een beschrijving te geven, is het lastig een definitie vast te stellen. Toch willen we trachten om dit wel te doen.

De aura is een soort straling rondom een plant, dier of menselijk lichaam, die waargenomen kan worden als een al dan niet gekleurde straling die zich om dat levend wezen bevindt. Het is een krachtige vorm van levenskracht die uitstraalt en aan de basis staat van al het leven dat er op aarde te vinden is.

Is de aura iets wat wij met onze geest creëren of bestaat deze zelfs niet?

De parapsychologie en andere takken die zich met hogere energieën bezighouden, leggen de aura uit als een gebied van lichtgevende energie rond een levend wezen of object. Er wordt wel gesteld dat het te vergelijken is met de straling van een lampje, dat je met dichtgeknepen ogen bekijkt. Je ziet kleuren dan uitstralen. Veel mensen denken dat de aura voorbehouden is aan bepaalde spirituele machten, de Goddelijke wereld of andere hogere entiteiten. Dit is echter niet zo. In principe zijn alle objecten en levende wezens omgeven door een aura. Deze aura kan gedeeltelijk met je eigen ogen waargenomen worden, maar over het algemeen wordt er gesteld dat je een derde oog (geestesoog of zesde zintuig) nodig hebt om de aura echt waar te kunnen nemen.

De kleuren van de aura

De kleuren van de aura zeggen hierbij iets over de gedachten, gevoelens en staat van een persoon, dier, plant of ander levend wezen. Er zijn verschillende lagen te bespeuren, die te maken hebben met persoonlijkheidskenmerken of fysieke gesteldheid. Niet iedereen is overtuigd van de mate waarin we de aura waar kunnen nemen of uit kunnen leggen. Er zijn mensen die stellen dat mensen aura’s kunnen zien als gevolg van effecten in de hersenen. Dit kan volgens hen dan liggen aan epilepsie, migraine, psychiatrische stoornissen of drugs. Een andere genoemde oorzaak is problemen met de ogen, zoals vermoeidheid of een andere oorzaak dat de ogen kleuren versterken.

Aura en wetenschap

Ook de wetenschap heeft zich beziggehouden met de vraag of de aura daadwerkelijk een verschijnsel is dat iets aangeeft van hoe de persoon zich voelt of hoe de fysieke gesteldheid is. De onderzoeken hiernaar lieten over het algemeen zien dat de aura niet aan te tonen is. Zij deden dit onder andere door in het donker mensen met aura te laten werken en daar bleek dat deze mensen niet in staat waren om de aura in het donker waar te nemen.

De conclusie was dus dat de aura niet bestond. Juist in het donker zou de aura duidelijk zichtbaar moeten zijn. Het bovenstaande laat dus zien dat het nog niet zo makkelijk is om te bepalen of de aura ook daadwerkelijk bestaat en hoe we dit dus aan kunnen tonen. We willen hierbij stellen dat alles op grond van het bovennatuurlijke of spirituele nooit door de wetenschap aangetoond kan worden. Zelfs God is nooit door wetenschap aangetoond en toch geloven miljarden mensen in een god of meerdere goden. In het volgende gedeelte bespreken we wat religie over de aura zegt.

Religie omtrent de aura

In Iran werd al geschreven over iets wat als de aura gezien kan worden. Binnen deze cultuur worden veel afbeeldingen en beelden getoond. Hierbij onder andere een oud Iraans beeld van Jezus en Maria, waarbij er een krachtige aura om hen heen te zien is. De aura is dus zeker niet alleen voorbehouden aan de spirituele wereld, maar wordt wel degelijk beschreven in diverse religieuze zienswijzen. In Iran wordt de aura ‘farr’ genoemd en in meerdere afbeeldingen of beelden zien we de aura om goddelijke wezens heen. Ook in de bijbel wordt gesproken over het heilige licht dat niet alleen om goddelijke wezens, zoals engelen, heen hangt, maar ook om doodgewone mensen kan hangen. Men noemt het dan vooral het lichaam van de geest en niet de aura, waarbij er echter dus wel soortgelijke interpretaties te vinden zijn in zowel de Islamitische, de Christelijke als in de Joodse traditie.

Om een goede beschrijving te kunnen vinden van dat wat wij de aura noemen, kunnen we echter binnen de Indische godsdiensten veel bewijzen vinden. Onder andere in het tantrisme binnen het hindoeïsme is de aura sterk vertegenwoordigd, waarbij gesteld wordt dat de aura bestaat uit zeven kleuren. We zien in veel schilderijen en afbeeldingen van de goden en de godinnen uit het hindoeïsme de aura op hun achterhoofd aangegeven.

De boeddhistische vlag laat zelfs kleuren van de aura om Boeddha heen zien. Ook in één van de kleinere wereldgeloven ‘Jaïnisme’ wordt gesproken over de aura.

Het Jaïnisme mag dan wel klein zijn, maar is wel bepalend geweest voor de Indiase cultuur en filosofie. We zien dit terug in de kunst, architectuur, wetenschap en politiek van India. Meest bekende aanhanger van dit geloof was Mahatma Gandhi. Binnen het Jaïnisme spreekt men over kleuren om de mentale en emotionele gemoedstoestand weer te kunnen geven. Hierbij spreekt men ook van zeven kleuren, waarbij men spreekt van energie die start bij het fysieke lichaam en uiteindelijk uitstraalt tot buiten het lichaam. Deze leer stelt dus dat de fysieke energie van mensen geleidelijk transformeert tot een geestelijke energie, die als een lichtende band om levende wezens heen schijnt.

Misschien wel één van de meest aansprekende krachten die uit de Indiase cultuur komt, is die van de kundalini. In de volgende paragraaf bespreken we deze spirituele kracht wat uitgebreider.

Kundalini als uitgangsbasis voor de aura

In India wordt de kundalini gezien als de plek waar de uiteindelijke aura start. Kundalini is een spirituele kracht die in mensen aanwezig is. Met name tantrische geschriften beschrijven deze kracht, maar tegenwoordig zien we toch ook wel dat er in het westen steeds meer over geschreven wordt. Het woord ‘kundalini’ komt voort uit het Sanskriet en wordt ook wel Oudindisch genoemd. Deze taal wordt vooral nog in de grote klassieke literatuur van Indië gebruikt. Het is zeker geen volkstaal meer, maar te vergelijken met het Latijn in de westerse wereld. Deze taal wordt ook alleen maar door geestelijken en medische mensen gebruikt. Het Sanskriet wordt nog door Brahmanen en hindoeïstische sekten gebruikt. Men ziet de kundalini als een opgerold energiekanaaltje dat bij de stuit zou zitten. Het is geen fysiek kanaaltje, maar wel een energetisch lichaam.

Kundalini centra

Niet alleen bij het stuitje ligt een oorsprong van de energie, maar ook in andere delen van het lichaam zijn centra. Er worden acht van deze kundalini centra genoemd die op een verticale lijn met elkaar liggen en grofweg gezegd tussen de stuit en de kruin liggen. We moeten deze centra overigens niet verwarren met de chakra’s, maar de energie van de kundalini kan wel door de chakra’s stromen of deze activeren. Volgens de Indische cultuur stroomt er vanuit de kundalini centra een onzichtbare energie, welke dan ook de kundalini energie wordt genoemd. Deze energie zou vanuit het lichaam stromen en vervolgens door de aura stromen.

Volgens deze leer is de kundalini alleen waar te nemen vanuit innerlijk gevoel en een getraind persoon met een sterk zesde zintuig. Volgens de Indiase mensen is de energie bepalend voor iemand zijn fysieke en mentale welzijn. Ook de emoties en de spiritualiteit worden daarbij beïnvloed. Volgens mensen die met de kundalini en de aura werken merk je het direct als er grote veranderingen bij iemand optreden. Sterker nog, deze energie kan erg behulpzaam zijn om veranderingen op een goede manier te laten verlopen. Daardoor stellen we dat de energie niet alleen aangeeft welke gemoedstoestand iemand heeft, maar dat de energie ook in staat is om een transformatie bij iemand tot stand te laten komen.

Mensen die emotioneel of fysiek ziek zijn kunnen zelfs een genezende kracht ervaren als de kundalini geactiveerd wordt door iemand die gebruikt maakt van de energie van de kundalini. Daarnaast zal de energie echter ook in gewone toestand aanwezig zijn. En ons begeleiden bij dingen die we in ons dagelijks leven doen. In principe kan je in dit geval zelfs zeggen dat deze energie een gids is die ons in ons leven begeleid.

Uit het bovenstaande lijkt het alsof de kundalini en de aura hetzelfde zijn, maar dit is zeker niet zo. Alleen is het wel een soort basis van waaruit de aura begint. Daardoor kunnen we stellen dat de kundalini, net als ons astrale lichaam, de chakra’s en de aura, essentieel voor ons leven is. Mensen die met bijvoorbeeld de aura werken, zullen over het algemeen dus ook bezig zijn met het activeren van de kundalini centra. Net als de aura zal de kundalini energie niet beperkt zijn tot mensen alleen. Ook planten, dieren, voorwerpen en zelfs hemellichamen stralen een energie uit. Wat betreft de hemellichamen en de hogere wereld wordt hier ook wel van de ‘grote kundalini’ gesproken. Dit is in principe dus eenzelfde soort structuur als bij de aura, waar de hogere niveaus van aura ook aan hogere krachten worden toegeschreven.

De westerse spirituele en religieuze kijk op de aura

In de Griekse mystiek en de Joodse kabbala wordt de aura wel geassocieerd met de energie die van het astrale lichaam afkomt. De aura wordt gezien als een energetisch lichaam dat in contact staat met de hogere energie van de Goddelijke wereld. Daarbij heeft men getracht om de aura aan te duiden als een energievorm die in kleuren, vormen, geluiden en nog meer zintuiglijke fenomenen waargenomen kan worden.

Volgens de theosofie en de antroposofie geeft elke kleur van de aura een bepaalde uitleg, die wijst op een emotionele toestand van het levend wezen dat deze kleur draagt. Met name de theosoof Charles Leadbeater gaf in de 19de eeuw een beschrijving en uitleg van de kleuren van de aura. Vervolgens kwamen er veel meer mensen, die trachtten om een beschrijving van de aura te geven. Zo werd de aura in twee hoofdtypen verdeeld, waarbij men stelde dat er een etherische en een spirituele aura was. Het etherisch lichaam wordt hierbij gezien als een soort blauwdruk van het lichaam. Hierdoor heeft de aura direct invloed op dat wat bij het levend wezen hoort, van het fysieke lichaam tot de gedachten en intuïtie van een persoon.

De spirituele aura

De spirituele aura wordt meer gezien als datgene wat buiten de mens ligt en direct betrekking heeft op energie van de hogere wereld. Later werd het etherisch gedeelte ingedeeld in twee stromingen, omdat men stelde dat intuïtie en voorgevoelens wat anders zijn dan de onderbewuste vermogens die mensen hebben. De Britse Aurahealer Paul Lambillion schrijft van drie lagen in de aura, die waar worden genomen, maar dit werd later bijgesteld tot zeven lagen, terwijl er ook mensen zijn, die stellen dat er boven die lagen nog veel meer lagen liggen van een geestelijke hogere macht die voor ons werkelijk onbereikbaar is en zelfs nog hoger ligt dan datgene wat wij als God zien.

Bestaat aura of is het werkelijk een denkbeeldig fenomeen

Het bovenstaande laat zien dat er veel stromingen zijn in zowel religies als in spirituele settingen, die stellen dat de aura wel degelijk onderdeel is van onze energie en die van de hogere krachten. Veel holistische genezers en auralezers stellen dat de techniek hiervoor is om het energieveld van de mens of de energievelden van andere levende wezens te zoeken. De basis is dus de techniek van het holistisch genezen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt wordt van diverse energetische geneeskundige, psychologische en spirituele gebieden.

Ook religieuze stromingen gebruiken, zoals we stelden, de aura om te helen, te genezen of te transformeren. Deze stromingen geven dus aan dat de aura wel degelijk bestaat er dat we hier veel uit af kunnen lezen. Echter ook, om een levend wezen in een betere gemoedstoestand te krijgen of hem fysiek te versterken. Zoals we al aangeven heeft de wetenschap meerdere malen getracht de aura wetenschappelijk vast te stellen. Hierbij kunnen we stellen dat de tests, om de aura te bewijzen, herhaaldelijk mislukt zijn. Men heeft op verschillende manieren experimenteel proberen te bewijzen of iemand de aura kon zien. Hierbij werd er soms resultaat verkregen, maar wanneer een onderzoek herhaald werd, kwam er zelden of nooit een soortgelijk resultaat uit. Hierdoor stelde men vaak dat de geluksfactor bepaalde of een auralezer een aura kon zien.

Sommige wetenschappers hebben daardoor getracht de waarneming van aura te omschrijven. Zo stelde Bridgette Perez dat perceptuele vervormingen, illusies en hallucinaties ten grondslag lagen aan de waarneming van de aura. Hieruit zou je dus kunnen stellen dat aura’s niet bestaan. Echter, voorstanders van dit soort fenomenen als aura, astraal lichaam, kundalini en andere energetische fenomenen stellen iets heel anders. Zij stellen dat de hogere wereld zich niet laat vangen door wetenschappelijke experimenten. Mensen die echt met aura werken zullen daardoor niet met dit soort tests meedoen en zich ook niet willen bewijzen.

De kleuren van de aura en de betekenis

Aura’s bieden informatie over de wensen van je gedachten, gevoelens, dromen en andere zaken waar we in ons leven mee bezig zijn. Het is niet eenvoudig om de kleuren te verklaren, omdat er verschillende zijn, die ook weer net een andere kleurschakering kunnen hebben. We kijken ook naar de schaduw van een kleur om een nauwkeurige lezing te geven. Verder heeft iedere kleur ook weer zijn eigen vibratie, waarbij ieder levend wezen zijn eigen patroon lijkt te hebben.

Mensen die kleuren waarnemen, zijn meestal begaafde mensen, die als auralezer werken. Het kunnen ook mensen zijn die op een bepaalde manier in de geneeskunde werken en zich gespecialiseerd hebben om door middel van de aura ziektes te herkennen en eventueel te genezen. Deze mensen kunnen de aura beïnvloeden en ervoor zorgen dat mensen zich beter gaan voelen of genezen worden. De kleuren die waargenomen worden, zijn er in alle kleuren van de regenboog.

Diverse lagen in de aura

Meestal heeft een bepaalde laag van de aura één overheersende kleur. Maar kunnen andere kleuren een beïnvloeding geven, waardoor er vertroebeling plaats kan vinden. Opvallend is dat auralezers of aurahelers zelf ook verschillende kleuren in de diverse lagen van hun aura hebben. Deze kleuren hebben dan een vrij evenwichtige opbouw, waardoor er geen of weinig vertroebeling is te bespeuren. Tenzij iemand natuurlijk zelf niet lekker in zijn vel zit. Mensen die zich echt bewezen hebben als zeer goede aurahealer, hebben in principe alle kleuren van de regenboog.

Ook de kleuren zilver en goud worden wel onderscheiden en dan ook als zeer positief beschouwd. Deze kleuren worden gezien als spirituele vibraties. Zilver geeft de aura een kracht die je fysiek sterk maakt en je geestelijk veel inzichten geeft. Naarmate de kleur glanzender en helderder wordt, neemt ook de spiritualiteit toe.

De kleur goud wordt wel gezien als de kleur van de engelen en andere Goddelijke entiteiten die je beschermen. Naarmate je deze kleur meer in je aura hebt, word je meer begeleid en kun je andere mensen ook meer begeleiden. Deze kleuren zijn de hoogste kleuren die er te onderscheiden zijn. Hieronder beschrijf ik een paar andere kleuren die als hoofdkleuren onderscheiden kunnen worden en een specifieke uitleg kunnen hebben. Doordat we in één artikel niet alle facetten van de kleuren uit kunnen leggen, zal ik me beperken tot een aantal zaken per kleur die belangrijk zijn om te noemen.

Geel in de aura

Geel wordt gezien als een fysieke component wat betreft de energiebron van de mens oftewel de levenskracht (chi). Met name de adem, de vitaliteit en de spirituele energie worden met deze kleur in combinatie gebracht. Het is een metafysische energie die levende wezens in staat stelt ‘te zijn’ en te ervaren. Fysiek is er een verband met de milt. Binnen de kleur geel onderscheiden we een aantal schakeringen.

Ten eerste een glanzende kleur geel, welke ervoor zorgt dat je een geestelijk inspirerend persoon bent, die bewust is van spirituele energieën. Je hebt een actieve en speelse geest en denkt goed na welke stappen je in het leven wilt maken.

Heb je een wat donkerder kleur geel dan ben je iemand die graag wil leren en studeren. Je wilt kennis opdoen en bent een student om de hogere en de aardse kennis te leren kennen. Bij mensen die zichzelf een zware druk opleggen of druk van anderen ervaren, kunnen er bruine vlekken gevormd worden, doordat je het gevoel hebt om teveel te moeten presteren. Je stelt je doelen vaak erg hoog en kunt de liefde verliezen voor studeren en kennis vergaren.

Het studeren of leren kan dan een zware aangelegenheid zijn, waardoor je erg vermoeid kunt zijn. Onderscheiden we een citroengele kleur, dan kan de persoon in kwestie zeer bang zijn om iets te verliezen. Dit kan een verlies van werk, een relatie of zelfs van je totale controle over het leven zijn. Het kan ook de angst zijn om een nieuwe fase in je leven te betreden. Mensen die bang zijn om ziek te worden, kunnen deze citroengele kleur ook hebben. Is de kleur geel licht van structuur, dan ben je pas aan een spirituele reis beginnen of heb je net ontdekt dat je een bepaalde paranormale gave hebt.

Oranje in de aura

De kleur oranje wordt mentaal in verband gebracht met de emoties van bepaalde gebieden in het lichaam. Daarnaast is er ook een associatie met de voortplantingsorganen. Is de kleur oranje erg fel, dan wijst dit op een goede gezondheid. De persoon in kwestie is dan erg levendig en geniet ten volle van het leven. Is deze schakering echter erg overheersend dan kan dit weer wijzen op het willen overwinnen van bepaalde slechte gedragingen. Zoals verslavingen of bepaalde minder goede verlangens.

Ligt de kleur oranje dichterbij rood, dan heb je een grote persoonlijke kracht en een sterk zelfvertrouwen. Je biedt andere mensen ook het gevoel dat ze jou of de omgeving kunnen vertrouwen. Ligt de kleur oranje meer naar het geel toe, dan ben je rationeel denkend en vind je het erg fijn om wetenschappelijk bezig te zijn. In dit geval kun je de neiging hebben om te perfectionistisch te zijn. Je wilt graag erg uitgedaagd worden om nieuwe dingen te ontdekken. Ben je met dingen bezig dan let je op de details en tracht je alles zo goed mogelijk af te ronden. Je wilt het dan zo goed mogelijk doen en kan dit ook.

Rood in de aura

Rood is één van de krachtigste kleuren die er in een aura kan zijn. De kleur kan zowel zeer positief als zeer negatief zijn. Rood wordt symbolisch als de kleur van het bloed gezien. Bloed is ons lichaamsvocht wat ons reguleert en wat ervoor zorgt dat onze voeding en zuurstof op een goede manier door het lichaam vervoert wordt. Rood is een soort trilling die ons aanzet om actie te ondernemen. Deze actie kan er voor zorgen dat we ons sterk tot iets aangetrokken voelen. Maar kan ook betekenen dat we juist bij iets weggeduwd worden, waardoor we afgestoten worden.

Is de kleur rood donker van aard dan ben je iemand die zeer geaard is, waarbij je het gevoel hebt dat je met beide benen op de grond staat. Je kunt goed voor jezelf zorgen en bent in staat om je, bij alles wat je doet, prima te redden. Zelfs als alles erg heftig is, kun je nog steeds alles goed aan.

Is de kleur rood glanzend van aard dan ben je een persoon met erg veel passie en zit je vol met energie. In contact met andere mensen ben je gericht op seksualiteit en kun je de strijd met anderen aangaan. Omdat je een winnaarsmentaliteit hebt.

Is de kleur rood troebel, dan biedt deze een negatieve energie, waarbij je te maken hebt met een soort diepliggende woede. Deze woede kun je niet onder controle krijgen. Bij het minste of geringste kan deze woede er uitkomen.

Neigt de rode kleur veel meer naar het roze, dan ben je iemand die de liefde vooropzet. Je bent romantisch, geniet van poëzie en bent een persoon die verrukt is van de mooie dingen in het leven. Mensen die erg verliefd zijn, zullen vaak veel roze in hun aura hebben. Mensen die erg psychologisch ingesteld zijn, kunnen deze kleur ook sterk in hun aura hebben. Is de kleur roze echter troebel dan is dit een negatieve uiting welke symbool staat voor bedrog en oneerlijkheid. Deze kleur laat ook vaak zien dat een volwassen iemand zich aanstelt en erg onvolwassen overkomt.

Blauw in de aura

De kleur blauw vertegenwoordigt de keel en dan vooral de schildklier. Je bent in staat nuchter te handelen, maar bent tegelijk intuïtief en houdt er van om andere mensen te helpen. Tijdens heel spannende momenten of een crisis ben je in staat rustig te blijven. Zelfs als de wereld spreekwoordelijk in elkaar stort, blijft jij relaxt en weet je altijd wel een manier te vinden om dingen op te lossen. Mensen vertrouwen je en kunnen leunen op de ondersteuning die jij kan bieden. Neigt de kleur naar koningsblauw, dan betekent het dat je een zeer goed ontwikkeld spirituele persoon bent. Je bent intuïtief zeer sterk en weet hogere energieën te gebruiken om de diepste gevoelens van anderen bloot te leggen. In contact met andere mensen heb je veel voor ze over en sta je open voor hun ideeën en meningen.

Is de kleur lichtblauw dan ben je eerlijk en sereen. En ben je op het gebied van communicatie iemand die zich zeer goed kan uitdrukken en prima in staat is contacten te onderhouden.

Heb je echter een donkerblauwe kleur in je aura, dan voel je je vaak depressief en heb je weinig vertrouwen in de toekomst. Je vindt het vreselijk om de waarheid in te moeten zien van dingen die jij echt niet goed doet. Je vindt het moeilijk om dan toe te moeten geven dat je het fout doet. Je wilt overal controle overhouden en kunt emotioneel in de problemen komen als je die controle verliest.

Groen in de aura

Groen is de kleur van het hart en de natuur. Mensen die deze kleur op zuivere manier bezitten zijn meestal mensen die anderen willen helen of genezen. Ook mensen die anderen dingen willen leren, hebben veelal de kleur groen in hun aura. Ze cijferen zichzelf voor het algemeen belang weg. Heb je de kleur mosgroen in je aura dan ben je iemand die van nature een aangeboren heler is. Je kunt anderen met hun problemen helpen en hebt de gave om mensen emotioneel rustiger te maken.

Neigt de kleur naar turquoise dan is dit een extreem krachtige aura om mensen te genezen. Vaak is deze kleur te vinden bij artsen, maatschappelijk of psychologisch begeleiders en spiritueel genezers. Het kan ook de kleur zijn die symbool staat voor het ontdekken en analyseren van de waarheid in het leven. Filosofen en wetenschappers hebben deze kleur geregeld in hun aura. Neigt de kleur groen naar de richting van geel dan ben je iemand die op communicatief gebied sterk is. Maar dan meer om dingen aan anderen te verkopen of verhalen te schrijven. Mensen met deze kleur in hun aura zijn vaak acteur, schrijver, muzikant, verkoper of vertegenwoordiger.

Is de kleur groen echter zeer donker of troebel, dan duidt dit op een negatieve situatie. Je kunt dan een wraakzuchtig persoon zijn, die vol met wrok kan zitten, waarbij je ook erg jaloers op anderen kunt zijn. Je staat niet open voor kritieken en neemt niet graag de verantwoordelijkheid voor je eigen daden en uitspraken.

Paars in de aura

De kleur paars heeft een krachtige associatie met je fysieke gestel. Met name de hypofyse de pijnappelklier en het zenuwstelsel worden met paarse kleuren in verband gebracht. Heb je deze kleur helder in je aura dan ben je fysiek erg sterk en zeer gezond en hoef je je over het algemeen niet echt zorgen te maken.

Neigt de kleur naar violet dan ben je iemand die zichzelf geregeld vragen over het dagelijks leven stelt. Je kunt hier erg diep in gaan en op zoek zijn naar de waarheid van levensvragen. Deze kleur zal niet erg veel te zien zijn bij mensen die in hun dagelijks leven gericht zijn op zakelijke aspecten van het leven. Hun dagelijkse leven slokt dan veel van deze energie op.

Heb je echter violet in je aura, dan ben je een soort van visionair en richt je je op de diepere vragen omtrent het leven. Je kunt hierbij in je eigen wereld terugzakken en wegdromen in een wereld van geestelijke warmte en liefde. Neigt de kleur echter naar indigo, dan kun je je meer voor anderen openstellen en richt je je meer op de vraag hoe je andere mensen kunt helpen bij het zoeken naar diepere vragen in het leven.

Donkere kleuren in de aura

Heb je donkere kleuren in de aura, dan is dit veelal niet echt positief te noemen. Donkere kleuren betekenen namelijk dat er energie geblokkeerd is. Over het algemeen zal niemand een donkere kleur als hoofdkleur hebben. In de meeste gevallen zullen de andere kleuren namelijk donkere vlekken krijgen, waardoor bepaalde fysieke of mentale zaken minder goed verlopen. Het ligt er dus aan met welke kleur een bepaalde donkere kleur verbonden is. Zoals we al eerder aangaven zullen vertroebelde kleuren over het algemeen een negatieve associatie hebben.

Er zijn nog verschillende mogelijkheden te bespeuren. Is één van de andere kleuren vermengt met een bruine kleur dan ben je bang om iets los te laten. Je probeert je angstvallig vast te houden aan de zekerheden die je nog wel hebt en wilt controle over alles in je leven houden. In de meeste gevallen kun je je dan moeilijk aan een ander geven. En is het moeilijk om een relatie te hebben. Is een bepaalde kleur vermengt met grijs, dan geeft dit aan dat je in een bepaald gebied blokkades hebt. Je vertrouwt jezelf niet, laat staan dat je andere mensen kunt vertrouwen.

Zwart in de aura

Zijn er zwarte vlekken of heb je de kleur zwart in je aura dan is dit de meest negatieve vorm van een blokkade. Je houdt je in dit geval vast aan zeer negatieve gevoelens. Zwart in je aura betekent eigenlijk dat je een onwillige en meedogenloze geest hebt. Ook kan het betekenen dat er ziektes in bepaalde delen van je lichaam kunnen zitten. Er zijn maar weinig mensen die de kleur zwart als zelfstandige kleur in hun aura hebben. Hebben mensen dit wel dan kun je over het algemeen stellen dat deze duistere energieën in zich hebben. Veelal worden zelfstandige zwarte aura’s gezien bij moordenaars, terroristen, mensen die occult bezig zijn en andere mensen die zeer slechte dingen in het leven doen

Wit in de aura

De meest zuivere kleur is wit. Deze kleur geeft de nieuwheid en zuiverheid van een persoon of een wezen weer. Baby’s hebben veelal deze witte kleur in zich en dat is natuurlijk wel logisch, omdat deze rechtstreeks vanuit de hogere wereld komen. De kleur wit wordt verder gevonden in de aura van zeer hoge spirituele wezens en mensen die het fysieke overstijgen en geestelijk naar de hogere wereld kunnen reiken. Dit gaat dan in meditatie, in dromen of in andere vormen van hoger bewustzijn.

Ook mensen die binnenkort opstijgen naar de hogere wereld, zullen de kleur wit steeds meer in hun aura krijgen. Natuurlijk zijn ook alle Goddelijke energieën wit van kleur, waardoor mensen die engelen hebben gezien veelal puur wit licht zagen. De witte aura om engelen heen, verklaart waarom mensen engelen hebben uitgelegd als Goddelijke wezens met witte vleugels. In wezen zijn de vleugels dus de witte aura om deze wezens heen. Het moet wel opgemerkt worden dat het wit bij mensen, alleen wordt waargenomen binnen en naast andere kleuren. En niet als zelfstandige kleur. Alleen de Goddelijke wezens kunnen de kleur wit in hun gehele wezen laten zien.

Mediumslive

Ik heb het in dit artikel over de wetenschap, de religie en andere zienswijzen omtrent aura gehad. Daarnaast heb ik voornamelijk de kleuren van de aura besproken. Natuurlijk is dit artikel te beknopt om alle facetten van de aura te kunnen bespreken. Je doet er dan ook goed aan om, als je meer over de aura wilt weten, meer over dit fenomeen te lezen. Je kunt dan veel meer te weten te komen over de aura, de kleuren en de betekenis. Wie weet ontdek je dan van jezelf ook dat je meer met aura kunt doen.

Werken met de aura kan een zeer goede invloed op je persoonlijkheid en je fysieke gesteldheid hebben. Je kunt hier je voordeel uit halen en een kijkje nemen in verborgen gedachten en emoties die je weggestopt hebt. Mocht je zelf niet de belangstelling hebben om de aura te leren doorgronden, dan kun je er voor kiezen om bij Mediumslive een professional te raadplegen. Bij Mediumslive zijn er veel mensen die in staat zijn om kleuren te lezen en uit te leggen. Op die manier krijg je een beter inzicht in de kleuren en natuurlijk in jezelf. Heb je naar aanleiding van dit artikel een vraag of wil je dat jouw aura gelezen wordt, raadpleeg dan een van onze consulenten. Je kunt aan mediums, paragnosten of andere consulenten van Mediumslive al je vragen kwijt.

Onze consulenten staan je graag te woord via de chat en geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact met ze op. Zoals gesteld zijn onze consulenten uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je zeer deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op www.mediumslive.com welke consulenten online zijn.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2014 Mediumslive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Mediumslive).